Klauzula informacyjna RODO

Informacyjna w zakresie przetwarzanych danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym “Pod Dębem” w Karolewie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Przedszkola Samorządowego “Pod Dębem” w Karolewie, tel. 65 57166 01, e-mail pskarolew@borekwlkp.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym;

– wykonania umów realizowanych przez Przedszkole Samorządowe “Pod Dębem” w Karolewie.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje państwu prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.

7. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.